Game Info

Amiga Game
Locked
User avatar
Aged Code
Developer
Posts: 393
Joined: Mon Aug 01, 2022 10:58 am
Location: Studio
Contact:

Game Info

Post by Aged Code »

Image The game has been released: 15 October 2022
To buy the game please visit our shop.

Image aquabyss.com | agedcode.com
User avatar
Aged Code
Developer
Posts: 393
Joined: Mon Aug 01, 2022 10:58 am
Location: Studio
Contact:

Re: Game Info

Post by Aged Code »

Image REQUIREMENTS
The minimum hardware required to run the game is an Amiga 68000, 2 MB Chip, 8 MB Fast RAM, and 15 MB of free hard drive space.
However, due to the uneven parts of the game, such as the city, where the processor doesn't play a particularly big role, and the sea, where a lot of heavy calculations are performed, we recommend a 68020 28 MHz as a minimum. Nevertheless, if your precious computer is equipped with a 68030 50 MHz or faster (ideally), your experience will be much more enjoyable, as the game takes advantage of every mips calculated by the CPU.

NETWORK
The game draws a lot from the network connection. It can be installed by running a small installer locally — the rest will be downloaded from our server. This is a very convenient way, already appreciated by the beta tester team over many months.
But that's not all. Every time the game connects to the server it checks if there is an update. If so, the update is downloaded and installed automatically.
Another cool feature is the All-Time Achievement list. You can compare your achievements with other players. You can also communicate with other players online in the in-game chat!
How about saving your game remotely on our server so you could load it on another Amiga or simply as a secure backup in case your local drive fails? We've got it covered!
The network will be used much more extensively in the game but that will come over time and with the participation of the Amiga community.

OFFLINE
Yes, the game can be played completely cut off from the network. It is up to the player whether or not to connect to the game server. It is also possible to limit the online game to updates only. Remember, however, if you decide to play it offline you will miss out on great fun with others! ;)
User avatar
Aged Code
Developer
Posts: 393
Joined: Mon Aug 01, 2022 10:58 am
Location: Studio
Contact:

Re: Game Info

Post by Aged Code »

Image SYSTEM-ANFORDERUNGEN
Die Mindestanforderungen an die Hardware um das Spiel zu starten sind ein Amiga 68000, 2 MB Chip, 8 MB Fast RAM und 15 MB freier Festplattenspeicher. Aufgrund der unterschiedlichen Bereiche des Spiels, wie z.B. der Stadt, in welcher der Prozessor keine besonders große Rolle spielt, sowie dem Meer, wo hingegen viele komplexe Berechnungen durchgeführt werden, empfehlen wir einen 68020 mit 28 MHz als Minimum. Wenn dein geliebter Amiga jedoch mit einem 68030 mit 50 MHz oder im Idealfall noch flotter ausgestattet ist, wird dein Spielerlebnis noch viel unterhaltsamer sein. Jeder einzelne von der CPU berechnete MIPS wird vom Spiel auch genutzt.

NETZWERK
Das Spiel ist sehr stark auf eine aktive Netzwerkverbindung hin entwickelt worden. Es kann über Netzwerk installiert werden, indem ein kleines Installationsprogramm lokal ausgeführt wird - der Rest wird dann von unserem Server heruntergeladen. Dies ist eine sehr bequeme Methode, die vom Beta-Tester-Team bereits seit vielen Monaten geschätzt wird.
Aber das ist noch nicht alles. Jedes Mal, wenn sich das Spiel mit dem Server verbindet, prüft es, ob ein Spielupdate vorliegt. Ist dies der Fall, wird das Update automatisch heruntergeladen und installiert.
Eine weitere coole Funktion ist die Anzeige der ewigen Bestenliste. Du kannst deine Leistungen mit denen anderer Spieler vergleichen. Du kannst auch mit anderen Spielern online im Spielechat kommunizieren!
Wie wäre es zudem, wenn du dein Spiel „remote” auf unserem Server speichern könntest, um es auf einem anderen Amiga weiter zu spielen? Oder einfach als Netzwerk-Backup, falls deine lokale Festplatte einmal ausfällt? Wir haben dafür eine Lösung geschaffen!
Die Netzwerkfunktion im Spiel wird künftig noch viel intensiver genutzt werden. Aber das wird erst mit der Zeit und mit der Beteiligung der Amiga-Community hinzukommen.

OFFLINE
Ja, das Spiel kann auch komplett vom Netzwerk getrennt gespielt werden. Es liegt in der Hand des Spielers, ob es sich mit dem Spielserver verbindet oder nicht. Es ist auch möglich, das Spiel nur auf Onlineupdates zu beschränken. Denke jedoch daran, wenn du entscheidest es offline zu spielen, so wirst du einiges an Spaß mit anderen verpassen! ;)
User avatar
Aged Code
Developer
Posts: 393
Joined: Mon Aug 01, 2022 10:58 am
Location: Studio
Contact:

Re: Game Info

Post by Aged Code »

Image REQUISITOS
El hardware mínimo necesario para ejecutar el juego es un Amiga 68000, 2 MB Chip, 8 MB de Fast RAM y 15 MB de espacio libre en el disco duro.
Sin embargo, debido a las partes dispares del juego, como la ciudad, donde el procesador no desempeña un papel especialmente importante, y el mar, donde se realizan muchos cálculos pesados, recomendamos un 68020 28 MHz como mínimo. No obstante, si tu preciado computador está equipado con un 68030 50 MHz o más rápido (idealmente), tu experiencia será mucho más agradable, ya que el juego utiliza todos los mips calculados por el CPU.

RED
El juego aprovecha mucho la conexión de red. Se lo puede instalar ejecutando un pequeño instalador localmente -el resto se descargará de nuestro servidor-. Esta es una forma muy conveniente, ya apreciada por el equipo de beta testers durante muchos meses.
Pero eso no es todo. Cada vez que el juego se conecta al servidor, chequea si hay una actualización. Si detecta una, la descarga e instala automáticamente.
Otra característica interesante es la lista de logros de todos los tiempos. Puedes comparar tus logros con los de otros jugadores. También puedes comunicarte con otros jugadores online en el chat del juego.
¿Qué tal si guardas tu juego de forma remota en nuestro servidor para poder cargarlo en otro Amiga o simplemente como una copia de seguridad en caso de que tu disco local falle? ¡Lo tenemos cubierto!
La red se utilizará mucho más en el juego, pero eso llegará con el tiempo y con la participación de la comunidad Amiga.

OFFLINE
Sí, el juego puede jugarse completamente desconectado de la red. Es el jugador quien decide conectarse o no al servidor del juego. También es posible limitar el juego en línea sólo a las actualizaciones. Recuerda, sin embargo, ¡que te perderás una gran diversión con los demás! ;)
User avatar
Aged Code
Developer
Posts: 393
Joined: Mon Aug 01, 2022 10:58 am
Location: Studio
Contact:

Re: Game Info

Post by Aged Code »

Image WYMAGANIA
Minimalny sprzęt wymagany do uruchomienia gry to Amiga 68000, 2 MB Chip, 8 MB Fast RAM oraz 15 MB wolnego miejsca na dysku twardym.
Jednak ze względu na nierówne partie gry, takie jak miasto, gdzie procesor nie odgrywa szczególnie dużej roli, oraz morze, gdzie wykonywanych jest wiele ciężkich obliczeń, zalecamy jako minimum procesor 68020 28 MHz. Jeśli jednak twój cenny komputer wyposażony jest w procesor 68030 50 MHz lub szybszy (idealnie), twoje doświadczenie będzie znacznie przyjemniejsze, ponieważ gra wykorzystuje każdy mips obliczony przez procesor.

SIEĆ
Gra czerpie bardzo dużo z połączenia sieciowego. Można ją zainstalować uruchamiając lokalnie mały instalator — reszta zostanie pobrana z naszego serwera. Jest to bardzo wygodny sposób, doceniony już przez ekipę beta testerów na przestrzeni wielu miesięcy.
Ale to nie wszystko. Za każdym razem, gdy gra łączy się z serwerem sprawdza, czy jest jakaś aktualizacja. Jeśli tak, to jest ona pobierana i instalowana automatycznie.
Kolejną świetną funkcją jest lista Osiągnięć Wszechczasów. Możesz porównać swoje osiągnięcia z innymi graczami. Możesz również komunikować się z nimi online na czacie w grze!
A może by tak zapisać swoją grę zdalnie na naszym serwerze, abyś mógł ją załadować na inną Amigę lub po prostu jako bezpieczną kopię zapasową na wypadek awarii Twojego lokalnego dysku? Mamy również i to!
Sieć będzie wykorzystywana w grze znacznie szerzej, ale to przyjdzie z czasem i przy udziale społeczności Amigi.

OFFLINE
Tak, w grę można grać całkowicie odciętym od sieci. To od gracza zależy czy połączy się z serwerem gry czy nie. Możliwe jest również ograniczenie gry online tylko do aktualizacji. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na grę offline ominie Cię wspaniała zabawa z innymi! ;)
User avatar
Aged Code
Developer
Posts: 393
Joined: Mon Aug 01, 2022 10:58 am
Location: Studio
Contact:

Re: Game Info

Post by Aged Code »

Image POŽADAVKY
Minimální hardware potřebný ke spuštění hry je Amiga 68000, 2 MB čip, 8 MB Fast RAM a 15 MB volného místa na pevném disku.
Vzhledem k nerovnoměrným částem hry, jako je město, kde procesor nehraje příliš velkou roli, a moře, kde se provádí spousta těžkých výpočtů, doporučujeme jako minimum 68020 28 MHz. Nicméně, pokud je váš drahocenný počítač vybaven 68030 50 MHz nebo rychlejším (ideálně), váš zážitek bude mnohem příjemnější, protože hra využívá každý mips vypočítaný CPU.

SÍŤ
Hra hodně čerpá ze síťového připojení. Lze ji nainstalovat spuštěním malého instalátoru lokálně — zbytek bude stažen z našeho serveru. Jde o velmi pohodlný způsob, který již mnoho měsíců oceňuje tým beta testerů.
Ale to není všechno. Pokaždé, když se hra připojí k serveru, zkontroluje, zda existuje aktualizace. Pokud ano, aktualizace se stáhne a nainstaluje automaticky.
Další skvělou funkcí je seznam All-Time Achievement. Své úspěchy můžete porovnávat s ostatními hráči. Můžete také komunikovat s ostatními hráči online v chatu ve hře!
Co takhle uložit si hru vzdáleně na náš herní server, abyste si ji mohli nahrát na jinou Amigu nebo jednoduše jako zabezpečenou zálohu pro případ, že by váš lokální disk selhal? I toto máme!
Síť bude ve hře využívána mnohem více, ale to přijde časem a za účasti Amiga komunity.

OFFLINE
Ano, hra se dá hrát úplně odříznutá od sítě. Je na hráči, zda se připojí nebo nepřipojí k hernímu serveru. Je také možné omezit online hru pouze na aktualizace. Pamatujte však, že pokud se rozhodnete hrát offline, přijdete o skvělou zábavu s ostatními! ;)
Locked